623 183 348 info@cuidante.cat

Assessoria familiar

Ajudem i acompanyem a les families en la planificació i disseny de les cures

Ajudem a trobar solucions a la reorganització familiar de forma consensuada  requerida a l’hora d’afrontar els diferents canvis que patirà la persona dependent.

Davant del diagnòstic d’una malaltia neurodegenerativa (alzheimer, Parkinson…), una discapacitat o qualsevol procés associat amb l’envelliment que generi una situació de dependència, la família pateix una redistribució de les seves funcions amb el perill que el pes i la responsabilitat caigui sobre un sol membre, sovint una dona (parella, mare, filla, germana).

L’assessorament familiar ajudarà a la família, tenint en compte la seva realitat, a:

  • Distribuir les tasques de forma equitativa, saludable i sostenible.
  • Reflexionar sobre el procés.
  • I prendre decisions consensuades.

Perquè les cures de llarga duració no generin sobrecàrrega i/o decisions apressades.

La família serà acompanyada en un procés d’assessorament focalitzat en les característiques particulars que la conformen, beneficiant-se d’un tractament personalitzat en les seves necessitats.

El procés consta de 4 sessions que es desenvoluparan en un mes o un mes i mig.

Les sessions:

Sessió 1. Presa de contacte amb la família

Desplaçament al domicili. Explicació detallada de com es desenvoluparà el procés i la família explicarà com aborda les cures i les dificultats que se’ls hi presenten.

Sessió 2. Fotografia de l’estat actual de les cures

Reflexió conjunta sobre les necessitats reals en la vida quotidiana de la persona dependent i dels suports que rep en l’actualitat i el temps de dedicació de cada membre de la família.

Sessió 3. Devolució i reflexió per una reorganització familiar més igualitària

L’assessora farà una devolució sostreta de les eines presentades, i de les reflexions generades en les sessions anteriors i amb la família es treballarà la nova proposta per un sistema de suports més igualitari.

Sessió 4. Proposta final de la nova reorganització del sistema de suports familiars

Finalitzarà el procés amb un ple coneixement de les necessitats i suports que es requereixen de la família i l’acord de les diferents parts en quan a les decisions preses de forma consensuada a curt mig i llarg termini.

Ens desplacem al teu domicili i/o fem sessions online